Jämställdhetspolicy

Föreningen Krigshjärtan har en tydlig policy för jämlikhet och i projektgruppen är målet att alla som åker på Utpost 214 ska känna sig inkluderade oavsett status, kön, genus och etnisk tillhörighet.

Vi i projektgruppen arbetar för att de statusroller vi tillsätter blir så jämnt fördelade mellan kön som möjligt, med en målsättning på 50% på de högre in-game befälen. Detta inkluderar alltså inte befäl på rote/kampgruppsnivå, då dessa tillsätts på gruppnivå. När det gäller dessa hoppas vi dock att ni som deltagare tar en extra fundering innan ni bestämmer vem som in-game kommer spela befäl. Det är lätt att tillsätta dem som ”alltid” varit det förr. Tillfråga kvinnor direkt istället för att be folk föreslå sig själva. Män är oftast snabbare än kvinnor på att erbjuda sig att spela statusroller inom militära hierarkier.

Krigshjärta VII – Utpost 214  är ett icke-historiskt lajv med tydliga historiska inspirationskällor. En av de punkter som skiljer Krighshjärtakampanjen ifrån sin historiska inspiration är synen på jämställdhet. I de allra flesta kulturer i Krigshjärtakampanjen görs ingen åtskillnad i värdering mellan könen. Alla har med andra ord samma rättigheter och skyldigheter. Kränkningar och diskrimineringar relaterade till kön, sexualitet, etnicitet och liknande kommer inte accepteras under lajvet. Minea är dock inte en rättvis plats, utan speglar i många fall de orättvisor som är allt för verkliga i vår värld. Status och klassklyftor, hat och ett kulturellt förakt för andra kulturer kommer att spelas på i kampanjen. Orättvisor, hat och förtryck finns, och kommer spelas på. Vi vill å det strängaste undvika att status baseras på offegenskaper.

Det finns ett antal punkter som agerar dels som regler och som information alla bör ta till sig:

  • Lajvet är jämställt och ditt offkön kommer inte att påverka vad du får lov att spela.
  • Din etnicitet off kommer inte att påverka vad du får spela eller vilka släktband du kan ha med andra.
  • Det råder nolltolerans mot sexism och rasism offlajv.
  • Inlajv förekommer det rasism och starka fördomar mellan de olika kulturerna i spel.
  • Vi vill vara väldigt restriktiva med sexuellt våld och sexuellt förtryck. Offöverenskommelser krävs alltid och det måste vara godkänt av arrangör innan.

Dagens samhälle är tyvärr tyvärr fullt av nedärvda kulturella strukturer. I det dagliga språket finns många uttryck och könsbundna sätt att uttrycka sig på som vi på lajvet vill att ni undviker även om ni vet med er att ni kanske använder dom i ert vanliga liv:

Hur du undviker att spela på jämställdhetsgrodor

  • Ska din roll vara nedlåtande – hänvisa på personens (inlajvkaraktärens) handlingar, status, karaktärsdrag, et cetera och inte på kön. Du kan fortfarande vara ett svin, till exempel: 
“Vem bryr sig om en Jorgal”, “Vad har någonsin en tross gjort för stordåd”, “Hen är ju utlänning och har ju därför inget att säga till om”.
  • Undvik klassiska kommentarer som: “Jävla kärring”, “Hon slår som en tjej”, “Stark som en karl”, “Pigor är svaga”, “Gråta som en flicka”, et cetera. Du kan fortfarande hänvisa till egenskaper, till exempel: “Du är hederlös”, “Du är svag och ynklig”, “Du gråter som ett barn”.
  • Det finns inget “kvinnogöra” eller “mansgöra”. Du kan göra det du vill oavsett kön.
  • Undvik att anspela på kön, till exempel: “Gör som jag säger, kvinna” eller för den delen “Gör som jag säger, karl”. Du kan fortfarande vara bestämd, till exempel:
 “Gör som gör jag säger, soldat”, “Gör som jag säger, ditt lata fanskap”.
  • Det är förbjudet att ignorera folk på grund av kön; tänk på att du omedvetet kan råka stänga folk ute. Bjud snarare in till spel, till exempel: “Vad tycker du om detta?”, “Håller du inte med?”, “Du som är präst/träl/gode/kan sjunga/är av ätten X, håller väl ändå med om detta?”

Listan ovanför är skamlöst stulen (och lätt editerad) från: http://kampeniringen.se/praktiskt-2/jamstalldhet.html

Vi vill tacka arrangörsgruppen för Ófriðr  för att vi fått få tillgång till deras text och input. http://ofridr.se/